2023

Seeadler – White-tailed Eagle
Seeadler – White-tailed Eagle
Seeadler – White-tailed Eagle
Seeadler – White-tailed Eagle
Seeadler – White-tailed Eagle
Seeadler – White-tailed Eagle
Graugänse – Grey geese
Mäusebussard – Buzzard